Ochrana osobních údajů

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AUTORSKÉ PRÁVO
  • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a platnými a účinnými zákony České republiky.
  • Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje o jménu a příjmení, adrese, telefonním čísle a e-mailové adrese poskytnuté Zákazníkem na základě plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné ke komunikaci se zákazníkem a další specifikaci poskytované služby. Tyto osobní údaje budou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, nejméně však po dobu 5 let od poskytnutí osobních údajů, a to zejm. do promlčení právních nároků z poskytnuté služby.
  • Poskytovatel bude dále zpracovávat osobní údaje o jménu a příjmení, adrese, telefonním čísle a e-mailové adrese poskytnuté Zákazníkem na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm b), který Zákazník výslovně udělil, a to za účelem marketingovým (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) a zpětné vazby Zákazníka k poskytnuté službě.  Zpracovanými údaji podle tohoto ustanovení budou také údaje poskytnuté ve formuláři zpětné vazby zaslané Zákazníkovi na e-mailovou adresu po poskytnutí služby, týkající se zejména spokojenosti s poskytnutou službou, které budou následně vyhodnocovány objektivně bez účelu identifikace Zákazníka a pouze dobu nezbytně dlouhou. Jméno a příjmení zákazníka na vyplněném formuláři bude uchováno po dobu nejdéle 5 let, do které je možné uplatnit slevu na další poskytnutí služby. Zákazník má právo kdykoliv odvolat souhlas podle tohoto ustanovení, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
  • Správcem a zpracovatelem osobních údajů ve smyslu GDPR je Poskytovatel. Poskytovatel neposkytne osobní údaje Zákazníka žádné třetí osobě, ani nemá v úmyslu poskytnout tyto údaje do třetí země, ani mezinárodní organizaci.
  • Zákazník má právo přístupu, opravy a výmazu osobních údajů a to po písemném oznámení Poskytovateli, přičemž tímto se rozumí i elektronické oznámení zaslané na emailovou adresu info@dolphinboat.cz. Zákazník má také právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
  • Poskytovatel užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Veškeré materiály publikované na prezentaci webových stránek poskytovatele jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Menu, které je v prezentaci webových stránek uvedeno, informace o menu a jeho vyobrazení může být chráněno dalšími právy dotčených osob.
Poskytovatel / Provozovatel Dolphin boat, s.r.o., IČ: 271 79 605 Hrozenkovská 33/68, 155 21 Praha 5 - Zličín